CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

Showing 1–16 of 21 results

Sắp xếp theo :

Ống PPR D20 Đệ Nhất

22,896 đ - 28,296 đ

Ống PPR D25 Đệ Nhất

40,932 đ - 49,680 đ

Ống PPR D32 Đệ Nhất

53,028 đ - 73,224 đ

Ống PPR D40 Đệ Nhất

71,172 đ - 113,400 đ

Ống PPR D50 Đệ Nhất

104,328 đ - 176,148 đ

Ống PPR D63 Đệ Nhất

165,888 đ - 277,776 đ

Ống PPR D75 Đệ Nhất

230,688 đ - 384,804 đ

Ống PPR D90 Đệ Nhất

336,744 đ - 575,613 đ

Ống PPR D110 Đệ Nhất

538,920 đ - 810,000 đ

Ống PPR D125 Đệ Nhất

667,548 đ - 1,089,720 đ

Ống PPR D140 Đệ Nhất

823,716 đ - 1,384,344 đ

Ống PPR D160 Đệ Nhất

1,124,172 đ - 1,840,860 đ

Ống PPR D200 Đệ Nhất

1,610,820 đ - 3,555,144 đ

Co PPR Đệ Nhất

5,616 đ - 2,611,440 đ

Tê PPR Đệ Nhất

6,588 đ - 3,175,200 đ

Tê Giảm PPR Đệ Nhất

10,260 đ - 1,136,160 đ

Lơi PPR Đệ Nhất

4,644 đ - 2,008,800 đ

Nối PPR Đệ Nhất

3,024 đ - 799,200 đ

Nối Giảm PPR Đệ Nhất

4,644 đ - 1,179,360 đ

Nối Ren Trong PPR Đệ Nhất

37,260 đ - 552,204 đ

Nối Ren Ngoài PPR Đệ Nhất

47,088 đ - 598,860 đ

Tê Ren Trong PPR Đệ Nhất

41,796 đ - 142,560 đ

Tê Ren Ngoài PPR Đệ Nhất

51,516 đ - 142,344 đ

Co Ren Trong PPR Đệ Nhất

41,472 đ - 117,288 đ

Co Ren Ngoài PPR Đệ Nhất

58,320 đ - 124,200 đ

Ống Tránh PPR Đệ Nhất

14,688 đ - 51,840 đ

Nút Bít PPR Đệ Nhất

2,808 đ - 176,688 đ

Rắc Co PPR Đệ Nhất

37,260 đ - 136,404 đ

Rắc Co Ren Trong PPR Đệ Nhất

88,776 đ - 758,916 đ

Van Chặn PPR Đệ Nhất

146,232 đ - 834,516 đ

Van Cửa PPR Đệ Nhất

196,560 đ - 324,000 đ

Mặt Bích PPR Đệ Nhất

37,584 đ - 1,360,800 đ

Đối tác